Feixanet Informàtica - Crear QR Code

Aqui podràs generar codis QR gratuïts

Un codi QR (quick response code, «codi de resposta ràpida»)

Són codis de barres de dues dimensions que poden contenir qualsevol text compost

per caràcters alfanumèrics ( lletres i números ) i, sovint, contenen una URL.Dades:    ECC:    Tamany: